Voor ouders

Schooltijden
De schooltijden zijn op onze school als volgt: iedere dag van 8:30 uur tot 14:00 uur, de eerste bel gaat om 8:20 uur. De leerlingen mogen dan naar binnen. Als ze hiervoor kiezen, mogen ze niet meer terug naar buiten. De tweede bel gaat om 8:25 uur. De leerlingen moeten dan naar binnen. De kleuters worden in de klas gebracht en ook in de klas weer opgehaald. De leerkrachten willen graag om 8.30 u. met hun lessen kunnen starten, dat betekent dat het erg storend is als er kinderen te laat komen. U bent als ouder(s) er verantwoordelijk voor dat uw kind(eren) tijdig op school is/zijn. Bij stelselmatig te laat komen ziet een inspectie dat als verzuim en zal het gemeld moeten worden. We hanteren hierbij de volgende regels:

1 – 5 keer te laat komen: de leerkracht houdt het bij in Parnassys en bij de vijfde keer ontvangt u via Parro een waarschuwing
6 – 9 keer te laat komen: de leerkracht houdt het bij in Parnassys en u ontvangt bij de negende keer een waarschuwing
10 keer te laat komen: de directie doet een melding bij de leerplichtambtenaar, deze neemt dan contact met u op
na de tiende keer begint de cyclus weer opnieuw.

Vertrouwenspersoon
De schoolvereniging heeft twee vertrouwenspersonen. De vertrouwenspersoon kan door ouders en werknemers benaderd worden. In de meeste gevallen zit iemand dan met een probleem, een onbevredigend gevoel, de behoefte aan een vertrouwelijk gesprek, seksuele intimidatie, of een dreigend conflict. De vertrouwenspersoon zal nagaan of u de juiste weg al hebt behandeld door uw punt van zorg eerst te bespreken op de plek waar dat hoort (bv. eerst een gesprek aangaan met de leerkracht van uw kind, of met de directie van de school). meer informatie is te vinden op www.vcobunschoten.nl

Agnes Vedder is binnen de school onze contactpersoon voor de leerlingen. Het kan gebeuren dat een kind behoefte heeft om met iemand te praten over problemen of dat een kind gewoon zijn/haar hart eens wil luchten bij een onafhankelijk persoon. De contactpersoon kan een zaak doorverwijzen naar de vertrouwenspersoon.

AVG
Per 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat er vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie (EU). De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geldt dan niet meer. De AVG is ook wel bekend onder de Engelse naam: General Data Protection Regulation (GDPR).

De gegevens die u heeft ingevuld op het inschrijfformulier, worden opgeslagen in de leerlingadministratie van onze school. Uiteraard worden deze gegevens vertrouwelijk behandeld. Op onze administratie is de Wet bescherming persoonsgegevens van toepassing. Dit betekent onder andere dat de gegevens door ons worden beveiligd, en dat de toegang tot de administratie is beperkt tot alleen personeel die de gegevens strikt noodzakelijk nodig heeft. U heeft als ouder het recht om de door ons geregistreerde gegevens in te zien (voor zover die informatie betrekking heeft op uw kind). Als de gegevens niet kloppen, dan mag u van ons verwachten dat wij -op uw verzoek- de informatie verbeteren of aanvullen.  Een aantal vragen in dit inschrijfformulier zijn wij wettelijk verplicht aan u te stellen. Zo vragen wij naar uw opleidingsniveau. Dit heeft te maken met de wettelijke ‘gewichtenregeling’: het aantal leerkrachten aan onze school is mede afhankelijk van het totaal van het ‘leerlinggewicht’ van onze leerlingen.

Voor meer informatie over de omgang met de privacy van uw kind(eren), verwijzen wij u naar ons privacyreglement op de website (wijzerscholen.nl).

Links
Samenwerkingsverband De Eem

Ouderportaal Parnassys