Onderwijs op de Ark

MijnRapportfolio

Zoals de naam al zegt is MijnRapportfolio een combinatie van een digitaal rapport en een digitaal portfolio. MRF geeft een totaalbeeld van de ontwikkeling van het kind. Op deze manier betrekken bij kinderen bij hun eigen ontwikkelingen, ouders kunnen deze ontwikkelingen altijd volgen. De leerkracht heeft de regie en overzicht. Ieder kind heeft een eigen startpagina, het kind wordt daar gepresenteerd aan de hand van drie onderdelen: dit ben ik, hier werk ik aan en hier ben ik trots op. Daarnaast kunnen de leerlingen het volgende invullen : zo ben ik, zo werk ik, mijn talenten, vaardigheden en kunnen de leerlingen documenten toevoegen. Daar kunnen leerlingen zelf afbeeldingen van hun werk toevoegen. Kijk op mijnrapportfolio.nl voor meer informatie.

Snappet

Snappet is een adaptief onderwijsplatform dat elk kind uitdaagt om zich optimaal te ontwikkelen. Snappet biedt de verwerkingsstof die aansluit op de bestaande lesmethoden. Daarnaast is Snappet de grootste op het gebied van adaptief werken met meer dan 1 miljoen opgaven. Leerlingen kunnen werken aan hun eigen leerdoelen op hun eigen niveau. Leerlingen, leerkrachten én schoolbesturen zijn het eens: Snappet leidt tot verbeterd leerresultaat, tijdwinst en beter inzicht en overzicht in de klas. Snappet wordt aangeboden op door Snappet geleverde devices. Het verankert de traditionele elementen van onderwijs die goed werken en versterkt die met de nieuwe mogelijkheden van techniek. Snappet verbindt alle betrokkenen in het onderwijs en stelt hen in staat om het kind optimaal te volgen en te ondersteunen om zo tot een sterke verbetering van het leerresultaat van ieder kind te komen. We noemen dit Connected Learning. Als u nog meer wilt weten over Snappet, klik dan hier!

Waarom Snappet op De Ark:
Bij ons op De Ark staat het eigenaarschap van onze leerlingen centraal! Vanuit onze visie: voor eigenaarschap van ieder kind, willen wij werken met Snappet. Snappet biedt voor elke leerling op zijn of haar niveau verwerking aan waardoor de leerling groeit op zijn eigen niveau! Hierdoor creëer je succeservaringen bij elke leerling individueel. Snappet maakt het voor de leerkracht mogelijk om per leerling zijn of haar voortgang duidelijk in kaart te brengen hierdoor kan de leerkracht nog gerichter met het kind aan doelen werken. Het eigenaarschap wordt vergroot doordat de leerling zich bewust wordt van de doelen die hij of zijn nog wil halen. Voor de leerling is de voortgang ook direct inzichtelijk dit motiveert enorm!

Kanjertraining

Op onze school werken we met de Kanjertraining. Dit is een lesmethodiek om de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen te ondersteunen. Het gaat om het bevorderen van onderling vertrouwen in groepen. De lessen kunnen zowel preventief als curatief worden ingezet. Preventief draagt het bij aan het behouden van een prettige sfeer in de klas en curatief om de sociale veiligheid te verbeteren. Met de Kanjertraining staan we voor een respectvolle omgang. Kinderen leren we zich op een positieve manier te handhaven, ook in sociaal stressvolle situaties. Ouders mogen van leerkrachten hierin voorbeeldgedrag verwachten, net zoals omgekeerd de school dit van ouders vraagt.

Kernwoorden van de Kanjertraining zijn: vertrouwen, rust en wederzijds respect, sociale redzaamheid, ouderbetrokkenheid, burgerschap, gezond gedrag en duurzaamheid.

Tijdens de Kanjertraining wordt er ook gebruik gemaakt van petten. De petten staan voor manieren van reageren. Hieronder vindt u een beknopte uitleg van de petten. U ziet dat alle petten een positieve uitleg bezitten. Dat komt omdat alle petten hier een witte klep hebben. Dat betekent dat ze passen bij een mentaliteit van vertrouwen. De mentaliteit van onze school. Wanneer het onderling vertrouwen wegvalt zou de betekenis van de petten echter negatief worden. Teveel van iets is immers niet goed. Dit willen wij met de Kanjertraining juist voorkomen. Wanneer in een klas iets mis gaat ondersteunen de petten de taal van kinderen om te bepalen of er ook op een andere manier gereageerd had kunnen worden.

Bij de Kanjertraining hoort ook het digitale Kanjer Volg- en Adviessysteem (KanVAS). Dit systeem bestaat onder andere uit een sociogram, een leerlingenvragenlijst, een docentvragenlijst en een breed scala aan pedagogische adviezen. Twee keer per jaar worden de vragenlijsten afgenomen bij de leerkrachten en de leerlingen van groep 5 t/m 8. Dit wordt besproken met de Intern Begeleider en hieruit volgen adviezen voor de groep of voor individuele leerlingen op sociaal emotioneel gebied.

Wij hebben op onze school ook een Kanjercoördinator, namelijk Yvonne Dop. De taken van de Kanjercoördinator zijn onder andere ervoor zorgen dat de school over de juiste materialen beschikt, de Kanjertraining ‘levend’ houden in het team en zichtbaar in de school, en het team coachen in het werken met KanVAS.