Medezeggenschapsraad

De Medezeggenschapsraad is verplicht aan onze scholen verbonden ten einde overleg van bestuur, personeel en ouders te bevorderen. De raad denkt mee en is bevoegd tot bespreking van aangelegenheden die de school betreffen en is bevoegd over deze aangelegenheden aan het bevoegd gezag (schoolbestuur) voorstellen te doen en standpunten kenbaar te maken. Verder wordt de MR in de gelegenheid gesteld advies uit te brengen over bepaalde voorgenomen besluiten van het bestuur en behoeft het bestuur de instemming van de MR in bepaalde voorgenomen besluiten.
Er bestaat een MR-reglement, waarin alles nauwkeurig wordt omschreven. Dit ligt voor ieder ter inzage in de school. We hanteren het model van de Besturenraad.

De raad bestaat uit ouders van leerlingen en personeelsleden van de school. MR-ouders dienen bereid te zijn hun taak te vervullen in overeenstemming met de grondslag en de doelstelling van de school. Men wordt in principe gekozen voor 3 jaar en mag zich daarna nog een keer herkiesbaar stellen.

Mocht u als ouder vragen en/of opmerkingen hebben, dan kunt u zich tot één van de leden wenden.
Ook bestaat er een GMR (=Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad), die uit een aantal MR-leden bestaat van al onze 5 scholen (per school 2). Hierin worden specifiek die (beleids)zaken besproken die alle scholen aangaan. Hiernaast kennen we ook nog een PGMR. Dit is de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad voor personeelsleden van de MR, waarin specifieke zaken met betrekking tot personele zaken aan de orde komen.

De Medezeggenschapsraad is te bereiken via mr@ckcdeark.nl

Klik hier voor het jaarverslag van 2019-2020.

Personeelsgeleding MR
Marianne van Oudbroekhuizen
Geertje Veerman
Lianne van Dijk

Oudergeleding MR
Ruth van Brummelen (voorzitter)
Linda van der Kleij (secretaris)
Saskia Arts

GMR
Saskia Arts
Marianne van Oudbroekhuizen