VVE – Christelijke Basisschool De Ark

VVE


VVE-beleid

In de gemeente Bunschoten is besloten om extra aandacht te besteden aan de voor- en vroegschoolse educatie (VVE). Hiermee wil de gemeente bereiken dat bij alle kinderen hun talenten volledig ontwikkeld worden. Daarvoor stellen zij extra geld beschikbaar. Basisschool de Ark heeft gekozen om mee te doen aan de projecten SOVEE ouderbijeenkomsten en Opstap.  Verder is op onze school ook de VVE-onderwijsassistent actief.

Binnen de kleutergroepen zijn kinderen die vallen onder de doelgroep VVE.  Dit zijn kinderen met een weging op de basisschool, die op de peuterspeelzaal en/of kinderdagverblijf doelgroepkinderen waren en leerlingen met tegenvallende resultaten in Kijk  en/of Cito. Dat zijn 22,7% leerlingen van de kleuterbouw.

Voor deze kinderen is het belangrijk dat zij extra ondersteuning krijgen in hun ontwikkeling.

Programma’s

Ouderbijeenkomsten vinden 6 keer per jaar plaats. Ouders kijken eerst een poosje in de klas. Vervolgens gaan ze met een medewerker van SOVEE mee voor uitleg over het thema en tips voor thuis, opvoedkundig en educatief. In principe kunnen alle ouders hier aan deelnemen.

Voor Opstap zijn maar een beperkt aantal plaatsen beschikbaar. Ouders  komen één keer in de twee weken bij elkaar voor een instructie van de SOVEE-medewerker. Vervolgens gaan ouders thuis elke dag zo’n 15 minuten met hun kind aan de slag op het gebied van taal, rekenen en sociaal-emotionele ontwikkeling. Reden van aanmelding van een kind voor Opstap:

 • achterstand in de sociaal emotionele ontwikkeling
 • achterstand in de cognitieve ontwikkeling
 • achterstand in de taalontwikkeling
 • achterstand in de motorische ontwikkeling
 • gering spelaanbod thuis
 • gering samenspel met andere kinderen
 • ontlasten moeder
 • opvoedingsondersteuning aan moeder
 • onvoldoende op de hoogte van activiteiten in de wijk
 • weinig contacten van het gezin
 • weinig gebruik van voorzieningen in de wijk
 • ondersteuning bij de ontwikkelingsstimulering van kinderen 
 • ondersteuning bij verwerven Nederlandse taal
 • vergroten van de betrokkenheid van ouders bij school
 • interactie tussen ouders en kind vergroten
 • vergroten van de opvoedingsvaardigheden van de ouders

De VVE-onderwijsassistent  werkt met kleine groepjes leerlingen op de school zelf buiten de klas. Er wordt gewerkt met de methode Ik en Ko waarbij verschillende taal- en rekenoefeningen een plek hebben.

Doelen

Met deze programma’s willen wij:

 • Een goede aansluiting creëren tussen de peuterspeelzalen en kinderdagverblijven.
 • De betrokkenheid van (doelgroep)ouders vergroten bij ons onderwijs.
 • En de prestaties  verhogen van onze (doelgroep) leerlingen.

Benadering ouders

Ouderbijeenkomsten Opstap
 1. Alle ouders worden uitgenodigd via de mail en er hangen posters in de kleuterhal.
 2. Doelgroep ouders worden door de leerkracht mondeling gewezen dat er weer een bijeenkomst is.
 3. Er komt een herinnering in het Kleuternieuws.
 4. Van elke bijeenkomst wordt er bijgehouden welke ouders er zijn geweest.
 5. Wanneer doelgroepouders steeds niet aanwezig zijn. Zal de leerkracht hierover in gesprek gaan tijdens de contactweken.
 1. Wanneer het mogelijk is de doelgroepouders tijdens de contactweek inlichten over Opstap en dat hun kind hier baat bij zou hebben.
 2. Alle ouders krijgen via hun kind een brief thuis.
 3. Via de mail wordt door de VVE- coördinator nog eens gewezen op de brief over Opstap.
 4. Er komt een herinnering in het Kleuternieuws.
 5. Wanneer ouders zich hebben opgegeven worden ze door SOVEE verder uitgenodigd en begeleid.
 6. Doelgroepouders hebben bij te veel aanmeldingen voorrang voor andere ouders.

 

Voor de VVE-onderwijsassistent komen alleen doelgroepkinderen in aanmerking. Ouders krijgen een persoonlijke brief thuis waarin ze worden geïnformeerd over de VVE-ondewijsassistent.

Toekomst/wensen

In de toekomst willen we woordenschat een gestructureerde plek in het onderwijs geven , zodat er beter gecommuniceerd kan worden naar ouders toe over welke woorden wij op school aanleren.