Beleid

Gezonde school

Het uitgangspunt van de Ark is dat de kinderen in een gezonde schoolomgeving les krijgen. Het streven is om een gezonde school te zijn, mede omdat uit onderzoeken is gebleken dat de kinderen en leerkrachten beter presteren in een gezond klimaat.  Daarom is het belangrijk dat op een school een doorgaande lijn is op het gebied van gezondheid en welzijn.

De volgende maatregelen zijn genomen:

Luizencontrole
– Een team van moeders controleert na elke schoolvakantie of de kinderen luis-/neetvrij zijn. Als er luizen/neten worden gevonden, worden de ouders zo snel mogelijk hiervan op de hoogte gebracht. De kinderen moeten thuis worden behandeld.

Fruitdag en tussendoortjes:
– Maandag, dinsdag en donderdag = fruitdag. De kinderen mogen alleen maar fruit mee naar school nemen om in de pauze op te eten.
– Op andere dagen mogen de kinderen iets te eten en te drinken  meenemen voor in de pauze. De voorkeur gaat hierbij uit naar gezonde tussendoortjes, bijv. fruit of  verpakte koekjes. Het is aan te bevelen geen blikjes frisdrank mee te geven.

Traktaties:
– De kinderen trakteren alleen klasgenoten.
– De voorkeur gaat uit naar gezonde maar vooral kleine traktaties; overdaad schaadt.
– Een gefrituurde traktatie past niet in het beleid van een gezonde school.
– De leerkrachten willen graag een goed voorbeeld geven, dus de traktaties voor hen mogen ook gezond zijn.

Voorlichting:
– Methode ‘Wonderlijk gemaakt’, lessen gegeven door de leerkrachten zelf. Hier komt o.a. groei van het lichaam, vriendschap, verliefdheid, zwangerschap, (on)gewenste intimiteiten aan de orde.  
– Voorlichting de Boei één keer in de twee jaar voor groep 7/8 over
– Lessen sociale-emotionele ontwikkeling wekelijks gegeven door de leerkracht met de Kanjermethode.
– Voorlichting van bureau ‘Halt’ één keer in de twee jaar in groep 7/8
– Eens per jaar bezoekt onze contactpersoon de groepen en introduceert en bespreekt een onderwerp op het gebied van sociaal-emotionele ontwikkeling. (in de schoolgids staat wie onze contactpersoon is).

Controle/screening:
– Jaarlijks brengen de leerkrachten de sociaal-emotionele ontwikkeling van alle kinderen in kaart  m.b.v. de methode ‘Kanvas’ van de Kanjertraining
– Controle schoolarts (GGD) in groep 2 en groep 7.
– Logopedische screening in gr. 1. Dit wordt gesubsidieerd door de gemeente Bunschoten.

Beweging:
– Wekelijks krijgen de kinderen van groep 3-8, 90 minuten bewegingsonderwijs door vakleerkrachten.
– Groep 1/2 krijgt bewegingsonderwijs in het speellokaal op school.
– Zwemonderwijs in groep 5-6 één keer in de twee weken.

Voorzieningen in en rond de school:
– Rookverbod in het schoolgebouw en op het plein tijdens schooluren
– Papieren handdoeken en zeeppompjes in de toiletten.
– CO2 kastjes in alle lokalen om zuurstofgehalte te meten.
– Dagelijks worden wc’s en klaslokalen schoongemaakt  door onze conciërge.
– Papieren handdoeken in alle klaslokalen.
– Scheiden van afval en papier in alle klaslokalen.
– Het zand in de zandbakken wordt één keer per twee jaar ververst.

Ontruimingsplan:
– De school is in het bezit van een ontruimingsplan bij brand of calamiteiten. Dit plan wordt jaarlijks 3 keer geoefend met de kinderen, waarvan één keer met de brandweer.

Protocollen:
– De school is in het bezit van een pestprotocol, dit gaat bij ernstige pestproblemen in werking
– De school beschikt ook over een protocol bij ‘agressie en seksuele intimidatie’

Vertrouwenspersoon:
– De vereniging heeft een vertrouwenspersoon die in bepaalde gevallen door school en/of ouders kan worden ingeschakeld. (op de website staat wie onze vertrouwenspersoon is).