Beleid

Gezonde school

Het uitgangspunt van de Ark is dat de kinderen in een gezonde schoolomgeving les krijgen. Het streven is om een gezonde school te zijn, mede omdat uit onderzoeken is gebleken dat de kinderen en leerkrachten beter presteren in een gezond klimaat.  Daarom is het belangrijk dat op een school een doorgaande lijn is op het gebied van gezondheid en welzijn.

De volgende maatregelen zijn genomen:

 

Luizencontrole
– Een team van moeders controleert na elke schoolvakantie of de kinderen luis-/neetvrij zijn. Als er luizen/neten worden gevonden, worden de ouders zo snel mogelijk hiervan op de hoogte gebracht. De kinderen moeten thuis worden behandeld.

 

Fruitdag en tussendoortjes:
– Woensdag en vrijdag = fruitdag. De kinderen mogen alleen maar fruit mee naar school nemen om in de pauze op te eten.
– Op andere dagen mogen de kinderen iets te eten en te drinken  meenemen voor in de pauze. De voorkeur gaat hierbij uit naar gezonde tussendoortjes, bijv. fruit of  verpakte koekjes. Het is aan te bevelen geen blikjes frisdrank mee te geven.

 

Traktaties:
– De kinderen trakteren alleen klasgenoten.
– De voorkeur gaat uit naar gezonde maar vooral kleine traktaties; overdaad schaadt.
– Een gefrituurde traktatie past niet in het beleid van een gezonde school.
– De leerkrachten willen graag een goed voorbeeld geven, dus de traktaties voor hen mogen ook gezond zijn.

 

Voorlichting:
– Methode ‘Wonderlijk gemaakt’, lessen gegeven door de leerkrachten zelf. Hier komt o.a. groei van het lichaam, vriendschap, verliefdheid, zwangerschap, (on)gewenste intimiteiten aan de orde.  
– Voorlichting de Boei één keer in de twee jaar voor groep 7/8 over
– Lessen sociale-emotionele ontwikkeling wekelijks gegeven door de leerkracht met de Kanjermethode.
– Voorlichting van bureau ‘Halt’ één keer in de twee jaar in groep 7/8
– Eens per jaar bezoekt onze contactpersoon de groepen en introduceert en bespreekt een onderwerp op het gebied van sociaal-emotionele ontwikkeling. (in de schoolgids staat wie onze contactpersoon is).

 

Controle/screening:
– Jaarlijks brengen de leerkrachten de sociaal-emotionele ontwikkeling van alle kinderen in kaart  m.b.v. de methode ‘Kanvas’ van de Kanjertraining
– Controle schoolarts (GGD) in groep 2 en groep 7.
– Logopedische screening in gr. 1. Dit wordt gesubsidieerd door de gemeente Bunschoten.

 

Beweging:
– Wekelijks krijgen de kinderen van groep 3-8, 90 minuten bewegingsonderwijs door vakleerkrachten.
– Groep 1/2 krijgt bewegingsonderwijs in het speellokaal op school.
– Zwemonderwijs in groep 5-6 één keer in de twee weken.

 

Voorzieningen in en rond de school:
– Rookverbod in het schoolgebouw en op het plein tijdens schooluren
– Papieren handdoeken en zeeppompjes in de toiletten.
– CO2 kastjes in alle lokalen om zuurstofgehalte te meten.
– Dagelijks worden wc’s en klaslokalen schoongemaakt  door onze conciërge.
– Papieren handdoeken in alle klaslokalen.
– Scheiden van afval en papier in alle klaslokalen.
– Het zand in de zandbakken wordt één keer per twee jaar ververst.

 

Ontruimingsplan:
– De school is in het bezit van een ontruimingsplan bij brand of calamiteiten. Dit plan wordt jaarlijks 3 keer geoefend met de kinderen, waarvan één keer met de brandweer.

 

Protocollen:
– De school is in het bezit van een pestprotocol, dit gaat bij ernstige pestproblemen in werking
– De school beschikt ook over een protocol bij ‘agressie en seksuele intimidatie’

 

Vertrouwenspersoon:
– De vereniging heeft een vertrouwenspersoon die in bepaalde gevallen door school en/of ouders kan worden ingeschakeld. (op de website staat wie onze vertrouwenspersoon is).

Protocollen

Protocol gescheiden ouders
Een kind dat te maken heeft/krijgt met scheidende ouders kan erop vertrouwen dat De Ark hem/haar een veilige situatie biedt waarin ruimte is voor het verwerken van alle bijbehorende emoties en waarin rekening wordt gehouden met de afspraken die er gemaakt zijn rondom de scheiding. Hiervoor is een protocol opgesteld. Deze kunt u hier vinden.

Protocol medisch handelen
Klik hier om het protocol te openen.

Protocol sociale veiligheid
Klik hier voor het protocol Sociale Veiligheid.

Schoolondersteuningsprofiel [SOP]
Klik hier voor het Schoolondersteuningsprofiel (SOP).

Verwijs Index Registratie [VIR]
Soms komt het voor dat de school zich zorgen maakt over de ontwikkeling, het welbevinden, de thuissituatie, het verzuim van een leerling. De school heeft een lijst – het risicoprofiel – met daarop in welke gevallen er gedacht moet worden aan een VIR-melding. Deze lijst is voor alle ouders op school in te zien bij de IB’er. De IB’er is ook degene die , samen met de groepsleerkracht, met de ouders het gesprek aangaat om hen te informeren over de VIR-melding die de school zal gaan doen. Sinds 1 januari 2010 is de Verwijsindex voor professionals, waaronder ook de leerkrachten,  landelijk verplicht ingevoerd in het belang van uw kind. Het risicoprofiel   zorgt voor een vroegtijdige signalering van zorgen bij kinderen en jongeren van 0 tot 23 jaar.
Voor de ouders/verzorgers is een flyer  met informatie over doel en werking van de Verwijsindex:
Klik hier om de flyer te openen

Voor- en Vroegschoolse Educatie [VVE]
In de gemeente Bunschoten is besloten om extra aandacht te besteden aan de voor- en vroegschoolse educatie (VVE). Hiermee wil de gemeente bereiken dat bij alle kinderen hun talenten volledig ontwikkeld worden. Daarvoor stellen zij extra geld beschikbaar. Basisschool de Ark heeft gekozen om mee te doen aan de projecten SOVEE ouderbijeenkomsten en Opstap.  Verder is op onze school ook de VVE-onderwijsassistent actief.

Binnen de kleutergroepen zijn kinderen die vallen onder de doelgroep VVE.  Dit zijn kinderen met een weging op de basisschool, die op de peuterspeelzaal en/of kinderdagverblijf doelgroepkinderen waren en leerlingen met tegenvallende resultaten in Kijk  en/of Cito. Dat zijn 22,7% leerlingen van de kleuterbouw.

Voor deze kinderen is het belangrijk dat zij extra ondersteuning krijgen in hun ontwikkeling.

Ouderbijeenkomsten vinden 6 keer per jaar plaats. Ouders kijken eerst een poosje in de klas. Vervolgens gaan ze met een medewerker van SOVEE mee voor uitleg over het thema en tips voor thuis, opvoedkundig en educatief. In principe kunnen alle ouders hier aan deelnemen.

Voor Opstap zijn maar een beperkt aantal plaatsen beschikbaar. Ouders  komen één keer in de twee weken bij elkaar voor een instructie van de SOVEE-medewerker. Vervolgens gaan ouders thuis elke dag zo’n 15 minuten met hun kind aan de slag op het gebied van taal, rekenen en sociaal-emotionele ontwikkeling. Reden van aanmelding van een kind voor Opstap:

 • achterstand in de sociaal emotionele ontwikkeling
 • achterstand in de cognitieve ontwikkeling
 • achterstand in de taalontwikkeling
 • achterstand in de motorische ontwikkeling
 • gering spelaanbod thuis
 • gering samenspel met andere kinderen
 • ontlasten moeder
 • opvoedingsondersteuning aan moeder
 • onvoldoende op de hoogte van activiteiten in de wijk
 • weinig contacten van het gezin
 • weinig gebruik van voorzieningen in de wijk
 • ondersteuning bij de ontwikkelingsstimulering van kinderen 
 • ondersteuning bij verwerven Nederlandse taal
 • vergroten van de betrokkenheid van ouders bij school
 • interactie tussen ouders en kind vergroten
 • vergroten van de opvoedingsvaardigheden van de ouders

De VVE-onderwijsassistent  werkt met kleine groepjes leerlingen op de school zelf buiten de klas. Er wordt gewerkt met de methode Ik en Ko waarbij verschillende taal- en rekenoefeningen een plek hebben. Met deze programma’s willen wij:

 • Een goede aansluiting creëren tussen de peuterspeelzalen en kinderdagverblijven.
 • De betrokkenheid van (doelgroep)ouders vergroten bij ons onderwijs.
 • En de prestaties  verhogen van onze (doelgroep) leerlingen.

Ouderbijeenkomsten

 1. Alle ouders worden uitgenodigd via de mail en er hangen posters in de kleuterhal.
 2. Doelgroep ouders worden door de leerkracht mondeling gewezen dat er weer een bijeenkomst is.
 3. Er komt een herinnering in het Kleuternieuws.
 4. Van elke bijeenkomst wordt er bijgehouden welke ouders er zijn geweest.
 5. Wanneer doelgroepouders steeds niet aanwezig zijn. Zal de leerkracht hierover in gesprek gaan tijdens de contactweken.

Opstap

 1. Wanneer het mogelijk is de doelgroepouders tijdens de contactweek inlichten over Opstap en dat hun kind hier baat bij zou hebben.
 2. Alle ouders krijgen via hun kind een brief thuis.
 3. Via de mail wordt door de VVE- coördinator nog eens gewezen op de brief over Opstap.
 4. Er komt een herinnering in het Kleuternieuws.
 5. Wanneer ouders zich hebben opgegeven worden ze door SOVEE verder uitgenodigd en begeleid.
 6. Doelgroepouders hebben bij te veel aanmeldingen voorrang voor andere ouders. 

Voor de VVE-onderwijsassistent komen alleen doelgroepkinderen in aanmerking. Ouders krijgen een persoonlijke brief thuis waarin ze worden geïnformeerd over de VVE-onderwijsassistent. In de toekomst willen we woordenschat een gestructureerde plek in het onderwijs geven , zodat er beter gecommuniceerd kan worden naar ouders toe over welke woorden wij op school aanleren.

Protocol Computers en Sociale Media
In de bovenbouw hebben wij een computerprotocol en een protocol Social Media. Hierin staan afspraken over hoe we op school met social media en de computers omgaan.
Dit wordt aan het begin van ieder schooljaar besproken met de leerlingen en zij zetten hun handtekening hieronder om aan te geven dat zij zich aan deze afspraken zullen houden. Lees hier het Protocol Computers en het Protocol Social Media.

Wijs omgaan met de computer op school

 1. Ik werk onder mijn eigen gebruikersnaam.
 2. Ik werk rustig en stil achter de computer.
 3. Ik log uit als ik klaar ben en zet aan het einde van de schooldag de computer uit.
 4. Als ik wil printen vraag ik dit aan de meester of juf.
 5. Ik gebruik de computer niet om te chatten.
 6. Als ik op een internetpagina met seks of geweld kom, klik ik deze weg en vertel het direct aan de meester of juf.
 7. Ik gedraag me netjes op internet en gebruik het alleen voor opdrachten van school.
 8. Als ik een zoekmachine zoals Google gebruik, typ ik normale woorden in (zoektermen). Ik typ geen woorden in die te maken hebben met grof taalgebruik, discriminatie, seks of geweld.
 9.  Bestanden van internet naar je eigen computer halen heet ‘downloaden’. Ik mag     geen bestanden, muziek of computerspelletjes downloaden. Het kan namelijk zijn dat de school hier dan voor geld moet betalen.
 10.  Ik open geen e-mails, bestanden of bijlagen van onbekenden. Deze verwijder ik. Hier kan namelijk een virus in zitten.
 11.  Ik ben zuinig op de computer en de verschillende onderdelen, zoals de  muis en het beeldscherm.

Wijs omgaan met social media

 1. Ik mag alleen thuis of buiten schooltijd social media gebruiken. Op school mag ik dit alleen gebruiken als ik toestemming heb gekregen van de meester of juf.
 2. Ik geef nooit mijn naam, (e-mail)adres, telefoonnummer, foto’s of filmpjes aan iemand die ik leer kennen via internet. Ook niet wanneer die persoon erom vraagt.
 3. Als ik iets op internet plaats, dan gaat dit over mijzelf. Ik vertel niets over mijn ouders, klasgenoten en mijn school aan anderen.  Tenzij iemand heel duidelijk heeft gezegd dat het mag.
 4. Als ik iets op internet plaats, dan gebruik ik nette taal. Ik scheld of vloek niet en gebruik geen onbeschofte of rare woorden.
 5. Als ik wat (bericht, foto, filmpje enz.) op internet zet, zorg ik ervoor dat ik niet gemeen of vervelend over iemand praat, iemand uitlach, bedreig of voor schut zet (cyberpesten). Ook reageer ik niet op gemene berichten. Als ik dit soort berichten lees, dan waarschuw ik direct mijn meester of juf.
 6. Ik heb alleen contact met bekenden (vrienden, familie en kennissen).
  Als een onbekende mij mailt of wil chatten, dan blokkeer ik deze persoon direct.
 7. Doet (een onbekend) iemand raar of vervelend tegen mij op internet, dan vertel ik dit aan mijn ouders en/of mijn meester of juf.
 8. Ik weet dat alles wat ik op internet zet, altijd door iedereen teruggevonden kan worden. Het verdwijnt niet. Ik bedenk dus goed van te voren wat ik op internet zet!
 9. Door het zetten van mijn handtekening, laat ik zien dat ik mij houd aan de regels die in dit document staan.
 10. Als ik mij niet houd aan deze regels, dan krijg ik een computerverbod.
  Mijn meester of juf bepaalt hoe lang ik niet op de computer mag tijdens de momenten dat ik iets voor mijzelf mag doen. Ook kan de meester of juf op een andere manier ingrijpen, bijvoorbeeld als er sprake is van cyberpesten. Ouders worden hier dan ook bij betrokken.

Kledingcode

Een kledingcode geldt voor kinderen, leerkrachten  en stagiaires. Welke grenzen stelt wet- en regelgeving aan een kledingvoorschrift? (Het Ministerie OC&W heeft een leidraad vastgesteld. Een school is in principe vrij om kledingvoorschriften voor te schrijven. Er zijn wel voorwaarden waar deze voorschriften aan moeten voldoen:
– de voorschriften mogen niet discriminerend zijn;
– de voorschriften mogen de vrijheid van meningsuiting niet aantasten;
– de voorschriften moeten worden opgenomen in de schoolgids;
-de maatregel op het overtreden van een kledingvoorschrift mag niet onevenredig zwaar zijn;
-de voorschriften moeten ondubbelzinnig zijn, d.w.z. niet voor meer dan één uitleg vatbaar.

Het bijzonder onderwijs mag eisen stellen aan leerlingen en personeel die nodig zijn voor de verwezenlijking van zijn grondslag. Een katholieke en protestants-christelijke school mag leerlingen of docenten daarom ook verbieden een hoofddoek of gezichtsbedekkende sluier te dragen, als de school aannemelijk kan maken dat zulke geloofsuitingen het onmogelijk maken de grondslag van de school te verwezenlijken. Het openbaar onderwijs mag zulke eisen niet stellen.

Concrete kledingvoorschriften:

 • Kleding met dubieuze teksten zijn verboden (aanstootgevend, provocerend).
 • Geen kleding van het merk Lonsdale (discriminerend) en G-sus (aanstootgevend voor het christelijk geloof).
 • Geen situaties met zichtbare onderbroeken/strings (boven een broek uit).
 • Geen kleding met inkijksituaties.
 • Geen blote buiken
 • In de klas geen hoofddeksels (betreft zowel hoofddoekjes als petten).
 • Bij tatoeages en piercings geldt dat er niet op een detail moet worden gekeken, maar naar de indruk/uitstraling die het geheel maakt (al dan niet beschaafd?). Zo nodig moet een tatoeage worden bedekt en moet een piercing worden afgedaan.
 • Een piercing mag niet belemmeren, zoals een tongpiercing.

Het toepassen van maatregelen wordt niet bindend voorgeschreven, maar wordt naar bevinding gedaan door team en directie.